Prehliadaním stránky súhlasíte s využitím súborov cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť naše služby. Viac informácií

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Doubles s.r.o., sídlo spoločnosti: Hurbanova 48, 911 01 Trenčín, IČO: 50 339 028, sídlo kancelárie: Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves ako prevádzkovateľ tejto webstránky (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva: V prípade komunikácie s užívateľom odoslaním kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail. V prípade poskytnutia služieb a ich následného zabezpečenia prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Dôvod spracúvania osobných údajov: Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa, bez ktorého by užívatelia nemohli zaslať prevádzkovateľovi kontaktný formulár a následne by prevádzkovateľ nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Účel spracúvania osobných údajov: Zodpovedanie žiadostí o informácie a iných žiadostí užívateľa prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára, elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo telefonickej komunikácie, poskytovanie služieb na základe objednávky.

Zverejnenie osobných údajov: Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje.

Cezhraničný prenos: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v rozsahu meno a e-mail prevádzkovateľ spracúva iba na nevyhnutnú dobu počas písomnej komunikácie s užívateľom. V prípade poskytnutia služieb osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo prevádzkovateľ bude po dobu potrebnú na splneniu ich účelu spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zákonnej povinnosti archivácie príslušných dokladov obsahujúcich osobné údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

Správnosť osobných údajov: Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu kancelárie alebo sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@doubles.video

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@doubles.video alebo priamo na adresu kancelárie alebo sídla prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220 v prípade, že sa domnieva, že bolo jej bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

Zaškrtnutím súhlasu a odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.